Grąžinimas

.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos el. svetainėje www.medzioaura.lt siūlomos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo el. svetainėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustruojamojo pobūdžio. Pirkėjas supranta, kad jo naudojamo kompiuterio ar kito el. įrenginio ekrano parametrai gali netiksliai atspindėti prekės spalvas ar kitas vizualines savybes, todėl prekės gali skirtis nuo jų atvaizdų, esančių el. svetainėje.

10.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms taikoma galiojančių teisės aktų numatyta garantija (įstatyminė kokybės garantija). Skirtingoms Prekėms ar Prekių rūšims gali būti teikiama speciali Prekių gamintojo arba Pardavėjo teikiama garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša, pateikdamas aiškų rašytinį pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@medzioaura.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pateikta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.5 punkte numatytos nuostatos. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka taip pat numatyta Taisyklių 11.5 punkte.

11.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.2.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@medzioaura.lt.

11.2.2. Įsigytos prekės keičiamos ir grąžinamos, vadovaujantis LR CK 6.362 str., Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

11.2.3. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.2.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.2.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5 punkte.

11.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo – pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.3.4. Pirkėjui norint grąžinti netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@medzioaura.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

11.3.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

11.3.4.3. pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant Prekės trūkumus ir pasirinktą vieną iš 11.3.2 punkto reikalavimą.

11.3.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per galiojančių teisės aktų nustatytą kokybės garantijos terminą.

11.3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.3.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.5 punktu.

11.3.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.3.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t. t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.3.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su tam tikromis specifinėmis prekėmis kartu pateikiamuosiuose garantiniuose talonuose.

11.4. Prekių keitimas ir grąžinimas Pardavėjui pateikus/pristačius ne tas prekes

11.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@medzioaura.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 698 77686. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5 punkte.

11.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

11.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 11.1., 11.2. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo naudojama, nesugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (nepraradusi prekinės išvaizdos), Pirkėjas nepažeidė Medienos sandėliavimo taisyklių ir turi įrodymus, kad prekes pirko iš Pardavėjo – visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, originalia pakuote.

11.5.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas gali jas pristatyti į Prekių atsiėmimo vietą, adresu Janonio g. 1, Panevėžys, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@medzioaura.lt arba Pirkėjas jas pats pristato į Prekių atsiėmimo vietą.

11.5.3. Jei Pirkėjas el. svetainėje www.medzioaura.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.5.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.5.4. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1, 11.2 punktuose numatytomis teisėmis atsisakyti pirkimo sutarties ar grąžinti tinkamos kokybės Prekę, turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

11.5.5. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1-11.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.5.6. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.5.7. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 11.1. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

11.5.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

 

11.5.9. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.